Privacyverklaring De Wit Schijndel

Contactgegevens:

De Wit Schijndel B.V.
Rooiseweg 22
5481 SJ  Schijndel

073 549 23 56

avg@dewitschijndel.nl   

De Wit Schijndel is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (“AVG”). Dit omdat wij persoonsgegevens verwerken van onze klanten en zakelijke relaties. In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en volgen te allen tijde de in Nederland geldende privacy wet- en regelgeving.

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de Privacyverklaring met u te delen.

Waar in deze Privacyverklaring het woord ‘gegevens’ wordt gebruikt, heeft dat uitsluitend de betekenis van persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG. 

Verzamelde gegevens

Wij verzamelen alleen die gegevens die u zelf met ons deelt. Daarbij gaat het om naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens indien u aankopen doet bij ons. In voorkomende gevallen leggen wij tevens uw schoenmaat, gewicht, lengte, leeftijd en klachten/beperkingen van de voeten vast, met name bij het op maat maken van ski- en sportschoenen. 

Doeleinden van de verwerking en verwerkingsgrondslag

Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw bestellingen uit te voeren, u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling en om uw bestellingen zo snel en goed mogelijk te laten verlopen+
 • Om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen ons bedrijf en aanbiedingen die voor u mogelijk interessant kunnen zijn. U ontvangt een standaard nieuwsbrief, maar u kunt er voor kiezen om ook andere specifiekere aanbiedingen te ontvangen.

De verwerkingsgrondslag is het nakomen van de overeenkomst tussen u en ons. U verstrekt aan ons uw gegevens ten behoeve van het nakomen van de overeenkomst. Indien u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunnen wij de overeenkomst met u niet nakomen. Indien u dan toch een aankoop wil doen dan kan dat dit anoniem in onze fysieke winkel.

Voor specifieke situaties die niet direct samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst hebben wij uw toestemming nodig. Die toestemming zal altijd uitdrukkelijk gevraagd worden. Voor zover incidenteel sprake is van verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming, heeft het intrekken van uw toestemming gevolgen voor onze dienstverlening aan u.

In voorkomende gevallen kan nog sprake zijn van een andere verwerkingsgrondslag, maar ook dan informeren wij u uiteraard. 

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij zullen uw persoonlijke gegevens met derden delen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, zoals pakketbezorgers. Daarnaast hebben derde partijen die betrokken zijn bij onze IT systemen, alsmede het betalingsverkeer regelen, mogelijk inzage in uw gegevens.

Een opsomming waarom derden mogelijk uw gegevens te zien krijgen is hieronder te vinden:

 • Het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties
 • Het ondersteunen bij onze klantenservice
 • Het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes
 • Het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews
 • Het ondersteunen van ons logistieke proces voor het leveren van artikelen en het verwerken van retouren
 • Het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus
 • Het leveren van artikelen op basis van webbestellingen via vervoerders. Daarvoor maken wij ook gebruik van postcode zoeken en voor het printen van de verzendlabels
 • Het verwerken van onze financiële administratie
 • Het ondersteunen van de beveiliging van de winkel

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en uw gegevens goed te beveiligen. In de toekomst kan het voorkomen dat wij een of meer onderdelen van de onderneming of activa overdragen aan een derde partij. Wij zullen u in een dergelijk geval tijdig informeren over een eventuele overdracht van uw gegevens aan een derde partij. Ook kan het voorkomen dat wij op grond van een wettelijke verplichting uw gegevens moeten verstrekken. 

Bewaartermijnen

De verzamelde gegevens zullen worden bewaard gedurende de periode dat tussen u en ons een contractuele relatie bestaat. Na afloop van de contractuele relatie zullen uw gegevens nog één jaar bewaard worden, waarna zij worden vernietigd, dit met uitzondering van die gegevens waarvoor een langere wettelijke bewaartermijn geldt. Bij dat laatste gaat het vooral om gegevens die nodig zijn om te voldoen aan onze fiscale plichten, dan is sprake van een bewaartermijn van in beginsel zeven jaar.

Daarnaast zullen uw gegevens ook verwijderd worden indien wij drie jaar of langer geen contact hebben gehad met elkaar, ook al bestaat er nog een contractuele verhouding. Ook hier geldt een langere bewaartermijn indien een wettelijke plicht dat voorschrijft. 

Beveiliging

De beveiliging van deze gegevens wordt gewaarborgd door onze hostingpartij Hypernode. Zij garanderen onze data te beveiligen met de beste technische oplossingen die hiervoor beschikbaar zijn. Meer informatie over hun beleid is te vinden in op hun eigen privacy policy

Uw rechten

U hebt op basis van de wet een aantal rechten. Deze geven wij hierna kort weer.

 • U hebt het recht om inzage te verzoeken van de gegevens die wij van u verwerken;
 • U hebt het recht om gegevens te laten wijzigen of te laten wissen;
 • U hebt het recht te verzoeken dat wij de verwerking van uw gegevens beperken;
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
 • Indien een verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken;
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat wij ons niet houden aan de wet. U stelt ons van de ingediende klacht op de hoogte; 

Vragen, kennisneming en verbetering van uw gegevens

Voor kennisneming en verbetering van uw gegevens kunt u contact opnemen via avg@dewitschijndel.nl.  We helpen u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze Privacyverklaring of indien u specifieke verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt.

 

Versie 1.1 juni 2018

Google privacybeleid

Voor informatie m.b.t. het privacybeleid van Google klikt u hier.