Privacyverklaring De Wit Schijndel

Contactgegevens:

De Wit Schijndel B.V.
Rooiseweg 22
5481 SJ  Schijndel

073 549 23 56

info@dewitschijndel.nl   

 

De Wit Schijndel is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (“AVG”). Dit omdat wij persoonsgegevens verwerken van onze klanten en zakelijke relaties. In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en volgen te allen tijde de in Nederland geldende privacy wet- en regelgeving.

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de Privacyverklaring met u te delen.

Waar in deze Privacyverklaring het woord ‘gegevens’ wordt gebruikt, heeft dat uitsluitend de betekenis van persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.

 

Verzamelde gegevens

Wij verzamelen alleen die gegevens die u zelf met ons deelt. Daarbij gaat het om naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens indien u aankopen doet bij ons. In voorkomende gevallen leggen wij tevens uw schoenmaat, gewicht, lengte, leeftijd en klachten/beperkingen van de voeten vast, met name bij het op maat maken van ski- en sportschoenen.

 

Doeleinden van de verwerking en verwerkingsgrondslag

Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de volgende doelen:

  • Om uw bestellingen uit te voeren, u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling en om uw bestellingen zo snel en goed mogelijk te laten verlopen+
  • Om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen ons bedrijf en aanbiedingen die voor u mogelijk interessant kunnen zijn. U ontvangt een standaard nieuwsbrief, maar u kunt er voor kiezen om ook andere specifiekere aanbiedingen te ontvangen.

De verwerkingsgrondslag is het nakomen van de overeenkomst tussen u en ons. U verstrekt aan ons uw gegevens ten behoeve van het nakomen van de overeenkomst. Indien u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunnen wij de overeenkomst met u niet nakomen. Indien u dan toch een aankoop wil doen dan kan dat dit anoniem in onze fysieke winkel.

Voor specifieke situaties die niet direct samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst hebben wij uw toestemming nodig. Die toestemming zal altijd uitdrukkelijk gevraagd worden. Voor zover incidenteel sprake is van verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming, heeft het intrekken van uw toestemming gevolgen voor onze dienstverlening aan u.

In voorkomende gevallen kan nog sprake zijn van een andere verwerkingsgrondslag, maar ook dan informeren wij u uiteraard.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij zullen uw persoonlijke gegevens met derden delen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, zoals pakketbezorgers. Daarnaast hebben derde partijen die betrokken zijn bij onze IT systemen, alsmede het betalingsverkeer regelen, mogelijk inzage in uw gegevens.

Een volledige lijst met partijen die mogelijk uw gegevens te zien krijgen is hieronder te vinden:

 

Partner Doel
Abacus Betalingsverkeer in de winkel
Equins / Rabobank Betalingsverkeer in de winkel
Multisafepay Betalingsverkeer online bestellingen
Gacom Bewaking van de winkel
Brickx ERP systeem
Clear Solutions ERP systeem
BCS HR systeem voor medewerkers
KiyOh Klantbeoordelingen
Euretco Klanten kunnen via deze website ons als servicepunt gebruiken
A&Delivery Leveren van online bestellingen
Cheap Cargo Leveren van online bestellingen
E. van Wijk Leveren van online bestellingen
Packs Leveren van online bestellingen
PostNL Leveren van online bestellingen
Transmission Leveren van online bestellingen
VDN Netwerk, hardware en software leverancier
Trancon Ondersteuning orderpicken
Google Online bestellingen
Workflow4u Registratie terugbelnotities
Social Brands Social media campagnes
Dealer4Dealer / LINQ5 Verwerken van data tussen Exact en Magento
Headline Interactive Verwerken van online bestellingen
Mailchimp Verwerkt uw e-mailadres om zo update berichten te kunnen versturen
Transsmart Verzendlabels voor online bestellingen
Postcode.nl Voor het aanvullen van klantgegevens
PDC Werven van medewerkers via PDC

 

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en uw gegevens goed te beveiligen. In de toekomst kan het voorkomen dat wij een of meer onderdelen van de onderneming of activa overdragen aan een derde partij. Wij zullen u in een dergelijk geval tijdig informeren over een eventuele overdracht van uw gegevens aan een derde partij. Ook kan het voorkomen dat wij op grond van een wettelijke verplichting uw gegevens moeten verstrekken.

 

Bewaartermijnen

De verzamelde gegevens zullen worden bewaard gedurende de periode dat tussen u en ons een contractuele relatie bestaat. Na afloop van de contractuele relatie zullen uw gegevens nog één jaar bewaard worden, waarna zij worden vernietigd, dit met uitzondering van die gegevens waarvoor een langere wettelijke bewaartermijn geldt. Bij dat laatste gaat het vooral om gegevens die nodig zijn om te voldoen aan onze fiscale plichten, dan is sprake van een bewaartermijn van in beginsel zeven jaar.

Daarnaast zullen uw gegevens ook verwijderd worden indien wij drie jaar of langer geen contact hebben gehad met elkaar, ook al bestaat er nog een contractuele verhouding. Ook hier geldt een langere bewaartermijn indien een wettelijke plicht dat voorschrijft.

 

Beveiliging

De beveiliging van deze gegevens wordt gewaarborgd door onze hostingpartij Byte. Zij garanderen onze data te beveiligen met de beste technische oplossingen die hiervoor beschikbaar zijn. Meer informatie over hun beleid is te vinden in op hun eigen privacy policy.

 

Uw rechten

U hebt op basis van de wet een aantal rechten. Deze geven wij hierna kort weer.

  • U hebt het recht om inzage te verzoeken van de gegevens die wij van u verwerken;
  • U hebt het recht om gegevens te laten wijzigen of te laten wissen;
  • U hebt het recht te verzoeken dat wij de verwerking van uw gegevens beperken;
  • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
  • U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
  • Indien een verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken;
  • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat wij ons niet houden aan de wet. U stelt ons van de ingediende klacht op de hoogte;

 

Vragen, kennisneming en verbetering van uw gegevens

Voor kennisneming en verbetering van uw gegevens kunt u contact opnemen met onze  klantenservice, via info@dewitschijndel.nl.  Onze klantenservice helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze Privacyverklaring of indien u specifieke verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt.

 

Versie 1.0 juni 2018

 

Nieuwsbrief